• Ebook Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003: Phần 1

  Ebook Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự cần thiết sửa đổi Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003, nội dung cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p mku 19/08/2016 0 0

 • Ebook Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003: Phần 2

  Ebook Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p mku 19/08/2016 0 0

 • Ebook Pháp lệnh quảng cáo: Phần 1

  Ebook Pháp lệnh quảng cáo: Phần 1

  "Pháp lệnh quảng cáo" quy định các hoạt động quảng cáo, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những quy định chung, hoạt động quảng cáo, hoạt động quảng cáo có tính chất nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p mku 19/08/2016 0 0

 • Ebook Pháp lệnh quảng cáo: Phần 2

  Ebook Pháp lệnh quảng cáo: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Pháp lệnh quảng cáo", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân hoạt động quản lý quảng cáo; quản lý nhà nước về quảng cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p mku 19/08/2016 0 0

 • Ebook Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: Phần 1

  Ebook Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những quy định chung, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả, các biện pháp xử lý hành chính khác, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p mku 19/08/2016 0 0

 • Ebook Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: Phần 2

  Ebook Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính", phần 2 giới thiệu tới người đọc các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và đảm bảo việc xử lý vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt; thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác,... Mời các bạn cùng tham...

   63 p mku 19/08/2016 0 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

  Phần 1 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về...

   253 p mku 19/08/2016 0 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

  Phần 2 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; mấy vấn đề vận dụng và phát triển tư...

   238 p mku 19/08/2016 0 0

 • Giáo trình Excel 2010 dành cho người tự học: Phần 1

  Giáo trình Excel 2010 dành cho người tự học: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Excel 2010 dành cho người tự học" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về Excel 2010, thiết lập môi trường làm việc, thao tác trên bảng tính, đồ thị, các hàm của Excel. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p mku 19/08/2016 0 0

 • Giáo trình Tin học đại cương A1: Phần 1 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Giáo trình Tin học đại cương A1: Phần 1 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Giáo trình Tin học đại cương A1 được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương 1 và chương 2. Chương 1 giới thiệu tổng quan về máy tính với các nội dung như: Giới thiệu, thông tin - biểu diễn và xử lý thông tin, các hệ đếm và các phép tính, cấu trúc của máy tính và các thiết bị ngoại vi,.... Chương 2 giới thiệu tổng...

   53 p mku 19/08/2016 0 0

 • Giáo trình Tin học đại cương A1: Phần 2 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Giáo trình Tin học đại cương A1: Phần 2 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Phần 2 Giáo trình Tin học đại cương A1 tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương 3 về lập trình căn bản bằng ngôn ngữ Pascal, với các nội dung như: Giới thiệu về ngôn ngữ Pascal, cấu trúc của chương trình Pascal, các phần tử cơ bản của Pascal, các kiểu dữ liệu đơn giản, hằng - biến và biểu thức, các câu lệnh đơn giản,... và các...

   231 p mku 19/08/2016 0 0

 • Giáo trình Excel 2010 dành cho người tự học: Phần 2

  Giáo trình Excel 2010 dành cho người tự học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình "Excel 2010 dành cho người tự học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các phép tính cơ bản, tạo các hàm excel, điền ô và in ấn, sắp xếp dữ liệu, lập bảng, tạo bảng Pivot, tạo macro. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p mku 19/08/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số