• Ebook Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003: Phần 1

  Ebook Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự cần thiết sửa đổi Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003, nội dung cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p mku 19/08/2016 25 0

 • Ebook Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003: Phần 2

  Ebook Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p mku 19/08/2016 22 0

 • Ebook Pháp lệnh quảng cáo: Phần 1

  Ebook Pháp lệnh quảng cáo: Phần 1

  "Pháp lệnh quảng cáo" quy định các hoạt động quảng cáo, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những quy định chung, hoạt động quảng cáo, hoạt động quảng cáo có tính chất nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p mku 19/08/2016 30 0

 • Ebook Pháp lệnh quảng cáo: Phần 2

  Ebook Pháp lệnh quảng cáo: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Pháp lệnh quảng cáo", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân hoạt động quản lý quảng cáo; quản lý nhà nước về quảng cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p mku 19/08/2016 10 0

 • Ebook Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: Phần 1

  Ebook Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những quy định chung, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả, các biện pháp xử lý hành chính khác, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p mku 19/08/2016 22 0

 • Ebook Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: Phần 2

  Ebook Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính", phần 2 giới thiệu tới người đọc các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và đảm bảo việc xử lý vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt; thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác,... Mời các bạn cùng tham...

   63 p mku 19/08/2016 29 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

  Phần 1 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về...

   253 p mku 19/08/2016 44 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

  Phần 2 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; mấy vấn đề vận dụng và phát triển tư...

   238 p mku 19/08/2016 31 0

 • Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin: Học thuyết giá trị - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin: Học thuyết giá trị - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 1 trình bày về học thuyết giá trị. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá; tìm hiểu thế bào là hàng hóa, thế nào là tiền tệ; nắm bắt nội dung của qui luật giá trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p mku 22/02/2016 25 0

 • Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và Cách mạng xã hội chủ nghĩa - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và Cách mạng xã hội chủ nghĩa - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Chương này trình bày về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những điều kiện khách quan qui định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vai trò của đảng cộng sản trong quá trình thực...

   7 p mku 22/02/2016 26 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1 - TS. Trần Thị Minh Tuyết

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1 - TS. Trần Thị Minh Tuyết

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do TS. Trần Thị Minh Tuyết biên soạn gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sẽ giới thiệu đến người học những nội dung chủ yếu như: Sự ra đời của Đảng CSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), đường lối...

   60 p mku 22/02/2016 19 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2 - TS. Trần Thị Minh Tuyết

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2 - TS. Trần Thị Minh Tuyết

  Phần 2 của bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" trình bày các nội dung chính như: Đường lối công nghiệp hóa, đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối xây dựng văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội, đường lối đối ngoại. Mời các bạn...

   73 p mku 22/02/2016 19 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số