• Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Theo đúng đường lối nhân dân; Chính phủ là công bộc của dân; Tố chất dân và học cách làm dân; Sáng tạo trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa; Nhà cách mạng sáng tạo về Đảng Cộng sản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   183 p mku 25/11/2023 5 0

 • Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 2

  Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sáng tạo của Hồ Chí Minh về văn hóa; Chân lý là cái gì có lợi cho dân; Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám hiện thực hóa sáng tạo Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh người khởi xướng sự nghiệp đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   266 p mku 25/11/2023 9 0

 • Ebook Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá: Phần 1

  Ebook Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá: Phần 1

  Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá: Phần 1 trình bày các nội dung về Nguồn gốc của văn hóa; Đặc trưng của văn hóa; Chức năng của văn hóa; Đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa; Tính nhân loại của văn hóa; Quy luật kế thừa văn hóa;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p mku 25/11/2023 8 0

 • Ebook Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá: Phần 2

  Ebook Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá: Phần 2 trình bày các nội dung về Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa; Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con người; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng của nền văn hóa mới; “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”;Đạo đức cách...

   80 p mku 25/11/2023 7 0

 • Pháp luật về hợp đồng theo mẫu tại Việt Nam - Một số đặc điểm nổi bật và đề xuất hoàn thiện

  Pháp luật về hợp đồng theo mẫu tại Việt Nam - Một số đặc điểm nổi bật và đề xuất hoàn thiện

  Trong phạm vi bài viết "Pháp luật về hợp đồng theo mẫu tại Việt Nam - Một số đặc điểm nổi bật và đề xuất hoàn thiện" tác giả sẽ làm nổi bật những đặc điểm của hợp đồng theo mẫu và tập trung phân tích một số vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng này, đồng thời, kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật

   8 p mku 25/11/2023 2 0

 • Xác định điều kiện đất không có tranh chấp khi góp vốn vào doanh nghiệp theo phương diện khoa học pháp lý về đất đai ở nước ta

  Xác định điều kiện đất không có tranh chấp khi góp vốn vào doanh nghiệp theo phương diện khoa học pháp lý về đất đai ở nước ta

  Bài viết tập trung phân tích những bất cập về đất không có tranh chấp khi người sử dụng đất góp vốn vào doanh nghiệp dưới lăng kính của pháp luật đất đai hiện hành, từ đó đề xuất những kiến nghị cụ thể để hoàn thiện quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân ở nước ta để cùng nhau trao đổi.

   10 p mku 25/11/2023 2 0

 • Tài sản trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 - Một số vấn đề mới

  Tài sản trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 - Một số vấn đề mới

  Bài viết "Tài sản trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 - Một số vấn đề mới" tìm cách nhận diện một số tài sản mới trong CMCN 4.0, trong đó chủ yếu tập trung vào 03 loại tài sản mới: tài sản mã hoá phát triển dựa trên công nghệ chuỗi khối Blockchain; sản phẩm được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và các dữ liệu cá nhân được tạo ra trên...

   7 p mku 25/11/2023 2 0

 • Các yêu cầu pháp lý cho việc phát triển thương mại điện tử

  Các yêu cầu pháp lý cho việc phát triển thương mại điện tử

  Sự bùng nổ của công nghệ thông tin và sự phát triển tất yếu của thương mại điện tử đã làm thay đổi căn bản phương thức kinh doanh của các giao dịch thương mại truyền thống. Thực tế này đã đặt ra yêu cầu cấp bách cho việc xây dựng và điều chỉnh pháp luật cho phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử đã, đang và sẽ diễn ra...

   7 p mku 25/11/2023 3 0

 • Một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý luật sư và hành nghề luật sư

  Một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý luật sư và hành nghề luật sư

  Bài viết "Một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý luật sư và hành nghề luật sư" đề cập tới một số quy định về quản lý luật sư và hành nghề luật sư theo Luật Luật sư và các văn bản có liên quan, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

   8 p mku 25/11/2023 2 0

 • Một số định hướng và kiến nghị sửa đổi Luật Luật sư

  Một số định hướng và kiến nghị sửa đổi Luật Luật sư

  Bài viết "Một số định hướng và kiến nghị sửa đổi Luật Luật sư" trình bày một số định hướng sửa đổi Luật Luật sư và khái quát một số vấn đề chính cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Luật sư.

   6 p mku 25/11/2023 2 0

 • Pháp luật về phán quyết trọng tài và quyết định trọng tài

  Pháp luật về phán quyết trọng tài và quyết định trọng tài

  Bài viết đã điểm lại một vài khái niệm cơ bản của pháp luật về phán quyết trọng tài và các quyết định trọng tài, có đối chiếu, so sánh quan điểm của các tác giả thông qua một số bài viết, công trình nghiên cứu, kể cả ở nước ngoài nhằm giúp bạn đọc có góc nhìn chân thật về vấn đề này, trên cơ sở đó làm tiền đề cho một bài viết...

   5 p mku 25/11/2023 2 0

 • Một số bất cập trên thực tiễn khi triển khai Luật Luật sư và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

  Một số bất cập trên thực tiễn khi triển khai Luật Luật sư và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

  Thực tiễn triển khai Luật Luật sư trong thời gian qua (hơn 10 năm) đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn, như: vấn đề miễn, giảm thời gian tập sự luật sư; thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư; quy định luật sư tập sự… cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ nêu ra một số bất cập...

   5 p mku 25/11/2023 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=mku
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERmku213410vi