• Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎ - Bài 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu Access. Nội dung trình bày trong chương gồm: Bảng dữ liệu và các thuật ngữ liên quan, kiểu dữ liệu và các thuộc tính của trường dữ liệu, mối liên kết và các kiểu liên kết, thuộc tính Lookup. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p mku 26/08/2021 8 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎ - Bài 3: Truy vấn dữ liệu. Nội dung trình bày trong chương gồm: Giới thiệu về truy vấn dữ liệu, các phép toán và hàm sử dụng trong truy vấn, các loại truy vấn dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p mku 26/08/2021 11 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎ - Bài 4: Thiết kế mẫu biểu Forms. Nội dung trình bày trong chương gồm: Giới thiệu về mẫu biểu - Forms, sử dụng Form Wizard, sử dụng Form Design View, kỹ thật Sub-Form. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p mku 26/08/2021 9 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 1: Khái niệm cơ bản về môn học. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu đề cương môn học, dữ liệu và thông tin, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu quan hệ, giới thiệu phần mềm MS Access. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p mku 26/08/2021 6 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 5: Thiết kế báo biểu Reports. Chương này gồm có những nội dung chính: Khái niệm về Report, sử dụng Report Wizard, sử dụng Report Design View. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p mku 26/08/2021 8 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Trần Thị Dung

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Trần Thị Dung

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các kiểu dữ liệu, các lệnh điều khiển. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

   78 p mku 26/08/2021 11 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các kiểu dữ liệu, các lệnh điều khiển. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

   73 p mku 26/08/2021 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức chương trình thành các hàm, tham số kiểu con trỏ, đệ quy. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

   25 p mku 26/08/2021 13 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Cấu trúc

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Cấu trúc

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa cấu trúc và khai báo biến cấu trúc, kết hợp định nghĩa và khai báo biến cấu trúc, sử dụng typedef, truy cập thành phần của cấu trúc, mảng cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p mku 26/08/2021 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Trần Thị Dung

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Trần Thị Dung

  Chương 1 - Các khái niệm cơ bản về tin học. Bài giảng gồm các nội dung: Khái niệm; lịch sử phát triển của máy tính; phân loại máy tính, cấu tạo chung của máy tính điện tử, hệ đếm, biểu diễn thông tin trong máy tính, đại số logic. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

   37 p mku 26/08/2021 8 0

 • Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel

  Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel

  Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Hàm toán học và lượng giác, hàm logic, hàm thống kê, hàm xử lý dữ liệu kiểu chuỗi, hàm tìm kiếm và tham chiếu, hàm xử lý dữ liệu kiểu ngày. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p mku 26/08/2021 10 0

 • Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 2: Cơ sở dữ liệu trong excel

  Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 2: Cơ sở dữ liệu trong excel

  Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 2: Cơ sở dữ liệu trong excel. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Khái niệm cơ sở dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu, sắp xếp dữ liệu, trích lọc dữ liệu, kiểm tra dữ liệu khi nhập, tạo lập báo cáo động với pivot table. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p mku 26/08/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số