• Giáo trình Thanh toán quốc tế - TS. Đặng Thị Ngọc Lan (Chủ biên)

  Giáo trình Thanh toán quốc tế - TS. Đặng Thị Ngọc Lan (Chủ biên)

  Giáo trình Thanh toán quốc tế trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan thanh toán quốc tế; Chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế; Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối; Phương tiện thanh toán quốc tế; Phương thức chuyển tiền; Phương thức nhờ thu; Phương thức tín dụng chứng từ; Các phương thức thanh toán khác.

   197 p mku 27/11/2023

 • Giáo trình Kế toán tài chính 2 - TS. Đặng Thị Ngọc Lan (Chủ biên)

  Giáo trình Kế toán tài chính 2 - TS. Đặng Thị Ngọc Lan (Chủ biên)

  Giáo trình Kế toán tài chính 2 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán quá trình kinh doanh hàng hóa; Kế toán hoạt động đầu tư tài chính; Kế toán nợ vay và thanh toán nội bộ; Kế toán vốn chủ sở hữu.

   235 p mku 27/11/2023

 • Giáo trình Quản trị bán hàng - Đặng Danh Lợi, Nguyễn Thị Mỹ Phượng

  Giáo trình Quản trị bán hàng - Đặng Danh Lợi, Nguyễn Thị Mỹ Phượng

  Giáo trình Quản trị bán hàng trình bày các nội dung: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng; Đạo đức bán hàng và chân dung người bán hàng chuyên nghiệp; Các kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng; Hoạch định kế hoạch bán hàng cho doanh nghiệp; Chiến lược bán hàng và xúc tiến bán hàng; Thiết kế kênh và tổ chức lực lượng bán hàng trong doanh...

   225 p mku 27/11/2023

 • Giáo trình Di truyền học - TS. Đoàn Văn Hậu (Chủ biên)

  Giáo trình Di truyền học - TS. Đoàn Văn Hậu (Chủ biên)

  Giáo trình Di truyền học trình bày các nội dung chính sau: Tổng quát về di truyền học; Di truyền học đại cương; Di truyền học Mendel; Mở rộng di truyền Mendel; Cơ sở tế bào học của tính di truyền; Di truyền học nhiễm sắc thể; Cấu trúc phân tử của nucleic acid; Sao chép DNA; Phiên mã và sửa đổi RNA;...

   291 p mku 27/11/2023

 • Giáo trình Nhiệt kỹ thuật - TS. Lê Đức Trung (Chủ biên)

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật - TS. Lê Đức Trung (Chủ biên)

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật được biên soạn nhằm mục đích cung cấp tài liệu phục vụ sinh viên các ngành kỹ thuật của trường Đại học Cửu Long trong việc học tập và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nhiệt động học và truyền nhiệt.

   211 p mku 27/11/2023

 • Giáo trình Máy chế biến lương thực - thực phẩm: TS. Lê Đức Trung

  Giáo trình Máy chế biến lương thực - thực phẩm: TS. Lê Đức Trung

  Giáo trình Máy chế biến lương thực - thực phẩm được biên soạn trên cơ sở tập hợp nội dung các bài giảng về máy chế biến thực phẩm, quá trình và thiết bị công nghệ hóa thực phẩm đã và đang được tác giả giảng dạy cho sinh viên kỹ thuật tại trường Đại học Cửu Long và một số trường đại học kỹ thuật khác.

   263 p mku 27/11/2023

 • Giáo trình Ký sinh trùng - TS. Vương Bảo Thy, TS. BS. Mai Nguyệt Thu Hồng (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Ký sinh trùng - TS. Vương Bảo Thy, TS. BS. Mai Nguyệt Thu Hồng (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Ký sinh trùng được biên soạn cho sinh viên bậc đại học khối ngành Khoa học sức khỏe, với mục đích trang bị cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm sinh học của ký sinh trùng y học, vai trò của y học, bệnh học, dịch tễ học, chẩn đoán, điều trị và phòng chống ký sinh trùng nói chung và từng loài ký sinh trùng gây bệnh ở người nói...

   259 p mku 27/11/2023

 • Giáo trình Cơ sở lập trình - PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên)

  Giáo trình Cơ sở lập trình - PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên)

  Giáo trình Cơ sở lập trình cung cấp cho người đọc nền tảng kiến thức và tư duy cốt lõi của lập trình máy tính, giúp người đọc hiểu rõ cách thức làm việc, cơ chế vận hành của một chương trình máy tính.

   139 p mku 27/11/2023

 • Giáo trình Kế toán tài chính 1 - TS. Đặng Thị Ngọc Lan (Chủ biên)

  Giáo trình Kế toán tài chính 1 - TS. Đặng Thị Ngọc Lan (Chủ biên)

  Giáo trình Kế toán tài chính 1 tập trung giới thiệu các thành phần về kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán nợ phải trả, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

   295 p mku 27/11/2023

 • Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Theo đúng đường lối nhân dân; Chính phủ là công bộc của dân; Tố chất dân và học cách làm dân; Sáng tạo trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa; Nhà cách mạng sáng tạo về Đảng Cộng sản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   183 p mku 25/11/2023

 • Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 2

  Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sáng tạo của Hồ Chí Minh về văn hóa; Chân lý là cái gì có lợi cho dân; Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám hiện thực hóa sáng tạo Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh người khởi xướng sự nghiệp đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   266 p mku 25/11/2023

 • Ebook Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá: Phần 1

  Ebook Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá: Phần 1

  Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá: Phần 1 trình bày các nội dung về Nguồn gốc của văn hóa; Đặc trưng của văn hóa; Chức năng của văn hóa; Đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa; Tính nhân loại của văn hóa; Quy luật kế thừa văn hóa;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p mku 25/11/2023

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=mku
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERmku600vi