• Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 5 Thị trường du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 5 Thị trường du lịch

  Bài 5 Thị trường du lịch trình bày khái niệm thị trường du lịch, phân loại thị trường du lịch và các nhân tố tác động đến việc mở rộng thị trường du lịch. Mời các bạn theo dõi bài giảng.

   7 p mku 26/02/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 1 Giới thiệu về du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 1 Giới thiệu về du lịch

  Bài 1 Giới thiệu về du lịch trình về các khái niệm về du lịch như: du lịch tiêu dùng, du lịch một sự lãng phí, du lịch sự trao đổi các giá trị văn hóa, du lịch một hệ thống hình ảnh, du lịch một khía cạnh tổ chức. Mời các bạn tham khảo.

   10 p mku 26/02/2017 6 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 3 Khái niệm về sản phẩm du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 3 Khái niệm về sản phẩm du lịch

  Bài 3 Khái niệm về sản phẩm du lịch trình bày về khái niệm và đặc điểm của sản phẩm du lịch như du lịch là loại hình sản phẩm tổng hợp, sản phâm trừa tượng, là loại sản phẩm được bán cho du khách trước khi họ thấy và hưởng thụ sản phẩm...

   8 p mku 26/02/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 8 Các điều kiện phát triển du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 8 Các điều kiện phát triển du lịch

  Bài 8 Các điều kiện phát triển du lịch trình bày về các điều kiện tổng quát và cụ thể để phát triển du lịch như: thời gian rãnh rỗi, sự phồn vinh của một quốc gia, trình độ văn hóa của người dân, mạng lưới giao thông và chính sách hòa bình hữu nghị giữa các quốc gia....

   9 p mku 26/02/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 6 Kết cấu của ngành du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 6 Kết cấu của ngành du lịch

  Bài 6 Kết cấu của ngành du lịch trình bày các nội dung cơ bản như: doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, giao thông du lịch và các tác động của giao thông du lịch.

   12 p mku 26/02/2017 11 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 11 Chức năng quản lý trong du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 11 Chức năng quản lý trong du lịch

  Bài 11 Chức năng quản lý trong du lịch trình bày về hệ thống tổ chức quản lý về du lịch như các hình thức trực tuyến, hình thức chứ năng, hình thức trực tuyến chức năng...

   8 p mku 26/02/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 10 Sự tập trung trong du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Bài 10 Sự tập trung trong du lịch

  Bài 10 Sự tập trung trong du lịch trình bày các nội dung chính: những nét đặc trưng trong du lịch dẫn đến sự tập trung về cầu, cung du lịch.. Bài giảng trình bày dễ hiểu, mời các bạn tham khảo.

   8 p mku 26/02/2017 4 0

 • Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 4: Lựa chọn công nghệ

  Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 4: Lựa chọn công nghệ

  Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 4: Lựa chọn công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm về CN thích hợp; căn cứ xác định sự thích hợp của CN; các định hướng xác định CN thích hợp; các chỉ tiêu cần tham khảo khi lựa chọn CN thích hợp; một số phương pháp lựa chọn CN. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p mku 26/02/2017 5 0

 • Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 1: Cơ sở của quản lý công nghệ

  Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 1: Cơ sở của quản lý công nghệ

  Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 1: Cơ sở của quản lý công nghệ" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể, các thành phần cấu thành một CN; chức năng, mối quan hệ giữa các thành phần CN, các đặc trưng của CN,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p mku 26/02/2017 4 0

 • Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 2: Môi trường công nghệ

  Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 2: Môi trường công nghệ

  Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 2: Môi trường công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm môi trường CN quốc gia, các yếu tố hình thành cơ sở hạ tầng CN quốc gia, các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường CN của các nước đang phát triển, phương pháp xác định chỉ số môi trường công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p mku 26/02/2017 4 0

 • Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 7: Chuyển giao công nghệ

  Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 7: Chuyển giao công nghệ

  Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 7: Chuyển giao công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm CGCN; đối tượng CGCN; nguyên nhân xuất hiện CGCN quốc tế; ưu, nhược điểm của CN nội sinh và CN ngoại sinh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p mku 26/02/2017 3 0

 • Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 6: Năng lực công nghệ

  Bài giảng Quản lý công nghệ - Chương 6: Năng lực công nghệ

  Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 6: Năng lực công nghệ" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Quan niệm về NLCN; các chỉ tiêu đánh giá NLCN của cơ sở; nội dung phân tích NLCN quốc gia; nội dung phân tích NLCN quốc gia; các biện pháp nâng cao NLCN. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p mku 26/02/2017 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số