• Bài giảng môn Kế toán thương mại dịch vụ

  Bài giảng môn Kế toán thương mại dịch vụ

  Bài giảng môn "Kế toán thương mại dịch vụ" gồm có 9 chương trình bày các nội dung: tổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ, kế toán tiền và các khoản tương đương tiền, kế toán mua bán hàng hóa trong nước, kế toán xuất nhập khẩu, kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ, kế toán doanh nghiệp xây dựng, kế toán tài sản cố định, kế toán chi...

   75 p mku 02/11/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 3 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 3 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 3 Kế toán mua bán hàng hóa trong nước thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: tổng quan, kế toán mua hàng hóa, kế toán tiêu thụ hàng hóa.

   10 p mku 01/08/2017 8 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 1 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 1 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 1 Tổng quan về thương mại dịch vụ thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: Đặc điểm doanh nghiệp thương mại dịch vụ, tổ chức bộ máy kế toán và các mô hình tổ chức trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ, tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp...

   7 p mku 01/08/2017 12 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 9 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 9 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 9 Báo cáo tài chính thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: một số vấn đề chung vê báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,...

   18 p mku 01/08/2017 9 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 5 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 5 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 5 Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung về: kế toán hoạt động kinh doanh nhà hàng, kế toán hoạt động kinh doanh khách sạn, kế toán hoạt động kinh doanh du lịch.

   8 p mku 01/08/2017 8 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 6 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 6 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 6 Kế toán doanh nghiệp xây dựng thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu trong chương học này giúp các bạn có thể hiểu được đặc điểm kế toán của doanh nghiệp xây dựng, kỹ năng hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây dựng, đánh giá được một cách hợp lý doanh thu HĐXD trong từng trường hợp, xác...

   9 p mku 01/08/2017 6 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 4 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 4 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 4 Kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu sau khi học xong chương này các bạn có thể hiểu được các khái niệm, nguyên tắc kế toán liên quan đến các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, thực hiện được các công việc kế toán xuất nhập khẩu.

   58 p mku 01/08/2017 9 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 2 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 2 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 2 Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu chương học này giúp sinh viên biết phân biệt tiền và các khoản tương đương tiền, biết vận dụng nguyên tắc và phương pháp hạch toán tiền và các khoản tương đương tiền.

   7 p mku 01/08/2017 7 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 7 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 7 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 7 Kế toán tài sản cố định thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính về: khái niệm TSCĐ, phân biệt TSCĐ với các khoản đầu tư dài hạn, nguyên tắc, điều kiện và phương pháp ghi nhận TSCĐ, các vấn đề liên quan sau khi ghi nhận ban đầu của TSCĐ, hạch toán...

   12 p mku 01/08/2017 5 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 8 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 8 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 8 Kế toán chi phí kinh doanh, chi phí thuế TNDN và xác định kết quá kinh doanh thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung về: một số vấn đề chung, kế toán giá vốn hàng bán, kế toán chi phí tài chính, kế toán chi phí bán hàng, kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán chi...

   8 p mku 01/08/2017 8 0

 • Bài giảng Chuyên đề Quản trị Ngân hàng - TS. Nguyễn Kim Anh

  Bài giảng Chuyên đề Quản trị Ngân hàng - TS. Nguyễn Kim Anh

  Bài giảng Chuyên đề Quản trị Ngân hàng do TS. Nguyễn Kim Anh biên soạn trình bày tổng quan về ngân hàng thương mại và quản trị ngân hàng thương mại. Bài giảng gồm 4 chương, trong đó chương 1 giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống Ngân hàng thương mại, chương 2 trình bày khái quát về các hoạt động của ngân hàng, chương 3 cung...

   28 p mku 01/08/2017 5 0

 • Giáo trình Luật ngân hàng - ĐH Cần Thơ

  Giáo trình Luật ngân hàng - ĐH Cần Thơ

  Cùng tìm hiểu những vấn đề lý luận chung về luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, khái niệm hoạt động ngân hàng, ngân hàng và cấu trúc hệ thống ngân hàng, lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của tiền tệ... được đề cập trong Giáo trình luật ngân hàng.

   59 p mku 01/08/2017 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số