• Giáo trình Thanh toán quốc tế

  Giáo trình Thanh toán quốc tế

  Tài liệu gồm các phần: Phần I - Tỷ giá hối đoái; Phần II - Thị trường ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   50 p mku 29/03/2018 43 1

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp

  Tài liệu gồm các chương: Tổng quan về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hoá; Kế toán tài sản cố định và đầu tư xây dựng XDCB; Kế toán thanh toán; Kế toán các nguồn kinh phí; Kế toán các khoản chi trong đơn vị HCSN; Kế toán các khoản thu trong đơn vị HCSN; Phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo...

   295 p mku 29/03/2018 30 2

 • Bài giảng Kế toán máy - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Bài giảng Kế toán máy - Lê Ngọc Mỹ Hằng

  Tài liệu gồm các chương: Tổng quan về kế toán máy; Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một chương trình kế toán; Cập nhật các nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp; Thiết lập hệ thống bảng biểu kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   70 p mku 29/03/2018 24 1

 • Giáo trình Kế toán quản trị - Trần Nhật Thiện

  Giáo trình Kế toán quản trị - Trần Nhật Thiện

  Tài liệu gồm các chương chính: Những vấn đề chung về kế toán quản trị; Chi phí và phân loại chi phí; Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; Dự toán ngân sách; Phân tích biến động chi phí; Định giá sản phẩm; Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   117 p mku 29/03/2018 25 2

 • Giáo trình Quản trị Ngân hàng Thương mại

  Giáo trình Quản trị Ngân hàng Thương mại

  Giáo trình gồm các chương chính: Chương 1 - Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng; Chương 2 - Mô hình đo lường lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động ngân hàng; Chương 3 - Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; Chương 4 - Quản trị nghiệp vụ đầu tư của ngân hàng thương mại; Chương 5 - Quản trị nguồn vốn và thanh khoản của ngân hàng...

   82 p mku 28/02/2018 53 1

 • Giáo trình Tài chính tiền tệ

  Giáo trình Tài chính tiền tệ

  Giáo trình gồm các chương chính: Chương 1 - Đại cương về tiền tệ; Chương 2 - Lạm phát; Chương 3 - Lãi suất tín dụng; Chương 4 - Ngân hàng trung ương; Chương 5 - Ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình.

   90 p mku 28/02/2018 60 1

 • Sổ tay tín dụng Ngân hàng A

  Sổ tay tín dụng Ngân hàng A

  Sổ tay tín dụng Ngân hàng A đưa ra khuôn khổ các chính sách, nguyên tắc của NH A về hoạt động tín dụng. Sổ tay tín dụng quy định những thủ tục, trình tự cho vay nhằm đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng NH A. Sổ tay tín dụng giúp xác định trách nhiệm và nhiệm vụ của các cấp cán bộ liên quan trong hoạt...

   99 p mku 28/02/2018 68 1

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê - Phạm Đình Văn

  Giáo trình Lý thuyết thống kê - Phạm Đình Văn

  Lý thuyết thống kê là những vấn đề lý luận cơ sở nằm trong khối kiến thức chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo cao đẳng kế toán. Những kiến thức của thống kê học mà Lý thuyết thống kê cung cấp rất cần thiết cho sinh viên khối kinh tế, cũng như đối với những người đang làm công tác quản lý.

   94 p mku 28/02/2018 45 1

 • Bài giảng môn Kiểm toán căn bản - NCS.ThS. Phan Thanh Hải

  Bài giảng môn Kiểm toán căn bản - NCS.ThS. Phan Thanh Hải

  Sau khi nghiên cứu chương này, người học có thể: Làm rõ các khái niệm liên quan đến các từ khóa sau: Kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, nổi kiểm, ngoại kiểm, hiệu quả, hiệu năng...; Hiểu được phương pháp và vai trò của kiểm tra kế toán trong xã hội ngày nay.

   233 p mku 28/02/2018 43 1

 • Ebook Tổng quan về phần mềm kế toán - MISA JSC

  Ebook Tổng quan về phần mềm kế toán - MISA JSC

  (BQ) Mời các bạn cùng tham khảo ebook "Tổng quan về phần mềm kế toán". Ebook nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả cho bạn đọc.

   197 p mku 28/02/2018 40 1

 • Ebook Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế - NXB Chính trị Quốc Gia

  Ebook Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế - NXB Chính trị Quốc Gia

  "Ebook Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế của NXB Chính trị Quốc Gia" gồm 34 chương có nội dung trình bày về tính minh bạch trong báo cáo tài chính, cũng như các chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

   177 p mku 28/02/2018 52 1

 • Bài tập Kiểm toán căn bản - ThS. Phan Thanh Hải

  Bài tập Kiểm toán căn bản - ThS. Phan Thanh Hải

  Kiểm toán căn bản là môn học đầu tiên và cũng là môn học đóng vai trò nền tảng cơ bản giúp sinh viên nắm bắt được những kiến thức liên quan đến chuyên ngành kiểm toán. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình nghiên cứu và học tập, gắn liền kỹ năng học đi đôi với hành, giảng viên Phan Thanh Hải – Phó trưởng khoa Kế toán-...

   37 p mku 28/02/2018 41 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số