• Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 4: Thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp, cấu trúc tài chính doanh nghiệp, cơ chế tài trợ, thu nhập và lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p mku 12/07/2018 9 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 6 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 6 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 6: Tín dụng và lãi suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm tín dụng, vai trò của tín dụng, các hình thức tín dụng, lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p mku 12/07/2018 10 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 5: Các định chế tài chính trung gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm định chế tài chính trung gian, vai trò của các định chế tài chính trung gian, một số định chế tài chính trung gian chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p mku 12/07/2018 11 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phạm trù tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p mku 12/07/2018 10 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 7: Ngân hàng trung ương" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình ra đời và bản chất của ngân hàng trung ương, mô hình tổ chức ngân hàng trung ương, chức năng của ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ và công cụ thực thi chính sách tiền tệ.

   24 p mku 12/07/2018 9 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 2: Tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử ra đời và phát triển của tiền tệ, bản chất và chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ, lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p mku 12/07/2018 8 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 3 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 3 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 3: Tài chính công" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về tài chính công, ngân sách nhà nước, hệ thống các quỹ ngoài ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p mku 12/07/2018 7 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 - Diệp Gia Luật

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 8: Thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ra đời phát triển thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường vốn, vai trò của thị trường tài chính.

   27 p mku 12/07/2018 9 0

 • Bài giảng Quy trình chung về thẩm định tín dụng - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng Quy trình chung về thẩm định tín dụng - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng Quy trình chung về thẩm định tín dụng do ThS. Phùng Hữu Hạnh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tín dụng ngân hàng, phân loại tín dụng ngân hàng, nguyên tắc cho vay, quy trình tín dụng, thẩm định tín dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p mku 12/07/2018 11 0

 • Bài giảng Thẩm định tín dụng ngắn hạn - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng Thẩm định tín dụng ngắn hạn - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng Thẩm định tín dụng ngắn hạn do ThS. Phùng Hữu Hạnh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Đối tượng không được cho vay, nhóm khách hàng có liên quan, giới hạn tín dụng đối với nhóm khách hàng có liên quan, phân tích báo cáo tài chính, phương pháp và tài liệu thẩm định,...

   17 p mku 12/07/2018 11 0

 • Bài giảng Thẩm định tài sản đảm bảo - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng Thẩm định tài sản đảm bảo - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các loại tài sản bảo đảm, các nội dung thẩm định TSĐB, định giá bất động sản, phương pháp thặng dư, định giá động sản,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   14 p mku 12/07/2018 10 0

 • Bài giảng Thẩm định tín dụng trung dài hạn - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng Thẩm định tín dụng trung dài hạn - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thẩm định dự án đầu tư, phương pháp thẩm định, phương thức thu nợ, phương thức tính lãi trên dư nợ ban đầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p mku 12/07/2018 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số