• Ebook Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel: Phần 1

  Ebook Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel: Phần 1

  Ebook "Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel" phần 1 trình bày các dạng bài tập chính sau: Phương pháp thống kê và đô thị; xác suất; Phân phối sản xuất rời rạc; Phân phối xác suất liên tục; Lấy mẫu và phân phối mẫu; Ước lượng khoảng; Kiểm định giả thuyết; Suy diễn thống kê về giá trị trung bình và các tỷ lệ cho hai tổng...

   88 p mku 01/10/2022 5 2

 • Ebook Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel: Phần 2

  Ebook Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel" tiếp tục trình bày các bài tập: Phân tích phương sai và thiết kế thử nghiệm; Hồi quy tuyến tính đơn; Hồi quy bội; Khảo sát mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   104 p mku 01/10/2022 3 1

 • Ebook Bài tập nâng cao cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C (Advanced problems in data structures in C): Phần 1

  Ebook Bài tập nâng cao cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C (Advanced problems in data structures in C): Phần 1

  Ebook "Bài tập nâng cao cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C (Advanced problems in data structures in C)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các bài tập về mảng, tìm kiếm, phân loại và tạo băm; Các bài tập về ngăn xếp và hàng đợi; Các bài tập về danh sách liên kết; Các bài tập về chuỗi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   116 p mku 01/10/2022 1 0

 • Ebook Bài tập nâng cao cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C (Advanced problems in data structures in C): Phần 2

  Ebook Bài tập nâng cao cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C (Advanced problems in data structures in C): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập nâng cao cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C (Advanced problems in data structures in C)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các bài tập về cây; Các bài tập về đồ thị; Bài tập phân loại hai lớp; Bài tập N đồng xu; Ánh xạ N hàng đợi trong một mảng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   136 p mku 01/10/2022 1 0

 • Ebook .NET toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual Studio .NET IDE) - Phần 1

  Ebook .NET toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual Studio .NET IDE) - Phần 1

  Ebook ".NET toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual Studio .NET IDE)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Visual C# và .NET Framework; Chương trình C#; Lớp, đối tượng và kiểu dữ liệu; Sử dụng Debugger thế nào; Căn bản ngôn ngữ C#; Kế thừa và đa hình; Nạp chồng tác tử;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   286 p mku 01/10/2022 1 0

 • Ebook .NET toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual Studio .NET IDE) - Phần 2

  Ebook .NET toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual Studio .NET IDE) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook ".NET toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual Studio .NET IDE)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cấu trúc Struct; Giao diện; Bản dãy, Indexers và Collections; Chuỗi chữ và biểu thức regular; Thụ lý các biệt lệ; Lập trình trên môi trường .NET. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   325 p mku 01/10/2022 0 0

 • Ebook .NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework) - Phần 1

  Ebook .NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework) - Phần 1

  Ebook ".NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Xuất nhập dữ liệu và sản sinh hàng loạt đối tượng; Xây dựng một ứng dụng Windows; Tìm hiểu về Assembly và cơ chế Version; Tìm hiểu về Type Attributes và Reflection;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   337 p mku 01/10/2022 0 0

 • Ebook .NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework) - Phần 2

  Ebook .NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook ".NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework)" tiếp tục trình bày nội dung chính sau: Marshaling và Remoting; Mạch trình và đồng bộ hóa; Tương tác với Unmanaged code; Lập trình ứng dụng Web với Web Forms và ASP .NET; Lập trình Web Services. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   266 p mku 01/10/2022 0 0

 • Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 1

  Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 1

  Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số khái niệm và nguyên lý cơ bản về máy tính; Tổ chức máy tính và bộ xử lí; Bộ nhớ chính; Các bus của máy tính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   109 p mku 01/10/2022 0 0

 • Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 2

  Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kiến trúc máy tính" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quá trình vào/ra và các thiết bị ngoại vi; Thực hiện lệnh máy bên trong bộ xử lí, cấp vi chương trình; Cấp máy quy ước của máy tính; Cấp máy hệ điều hành; Cấp hợp ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   217 p mku 01/10/2022 1 0

 • Ebook Tin học văn phòng - Công thức hàm và Excel: Phần 1

  Ebook Tin học văn phòng - Công thức hàm và Excel: Phần 1

  Ebook "Tin học văn phòng - Công thức hàm và Excel" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về Excel; Ứng dụng công thức và hàm Excel; Cửa số Excel; Tạo dựng và hiệu chỉnh công thức; Chép công thức; Mở rộng công thức;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   64 p mku 01/10/2022 1 0

 • Ebook Tin học văn phòng - Công thức hàm và Excel: Phần 2

  Ebook Tin học văn phòng - Công thức hàm và Excel: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tin học văn phòng - Công thức hàm và Excel" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hàm trong Excel; Sử dụng Function Wizard; Hàm tài chánh; Phân loại hàm; Những lỗi thường mắc phải trên bảng tính; Công cụ kiểm toán Excel. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   66 p mku 01/10/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số