• Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

  Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

  Chủ nghĩa Mác-Lênin là “hệ thống các quan điểm và học thuyết”1 khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, do V.I.Lênin bảo vệ và phát triển. Chủ nghĩa đó hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng những giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại để giải thích, nhận thức thực...

   296 p mku 20/03/2012 106 1

 • NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN

  NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN

  Mục tiêu của người học cần đạt được về kiến thức và kĩ năng: - Nêu được khái niệm chủ nghĩa Mác – Lênin và 3 bộ phận cấu thành - Hiểu được những điều kiện, tiền đề ra đời của chủ nghĩa Mác – Lênin - Nắm được đối tượng, phương pháp, mục đích và yêu cầu nghiên cứu, học tập môn học - Phân tích được vai trò của chủ...

   214 p mku 20/03/2012 52 3

 • Triết học MÁC-LENIN:Chủ nghĩa Mác-Lênin & ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lenin

  Triết học MÁC-LENIN:Chủ nghĩa Mác-Lênin & ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lenin

  -Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học do C.Mác,Ph Awnghen sáng lập và Lênin kế thừa và phát triển.

   8 p mku 20/03/2012 52 3

 • Chương 1: Định nghĩa, đối tượng, phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chương 1: Định nghĩa, đối tượng, phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình chuẩn quốc gia môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đã nêu rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều...

   52 p mku 20/03/2012 42 1

 • Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh để chống lại quan điểm lệch lạc

  Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh để chống lại quan điểm lệch lạc

  Tại Đại hội VI (12-1986), Đảng ta nhấn mạnh: “Muốn đổi mới tư duy, Đảng ta phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh...”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6-1991) có điểm mới là “nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh”,...

   14 p mku 20/03/2012 38 2

 • Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

  Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

  Đại hội IX của Đảng ta đã đưa ra một mệnh đề cấu thành định nghĩa rất chuẩn xác về tư tưởng Hồ Chí Minh, rằng "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam". Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh cần được nghiên cứu không phải dưới góc độ những ý kiến, những suy...

   21 p mku 20/03/2012 119 3

 • Phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức và đấu tranh để chống lại các quan điểm xuyên tạc của kẻ thù

  Phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức và đấu tranh để chống lại các quan điểm xuyên tạc của kẻ thù

  Tư tưởng Hồ Chí Minh có một quá trình hình thành và phát triển từ trước năm 1911 đến khi Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta. Đảng ta có một quá trình phát triển nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tại Đại hội VI (12-1986), Đảng ta nhấn mạnh: “Muốn đổi mới tư duy, Đảng ta phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa...

   12 p mku 20/03/2012 180 8

 • 19 câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

  19 câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Câu 1: Phân tích nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong 1 gia điình sĩ phu yêu nước, ở quê hương giàu truyền thống cách mạng

   47 p mku 20/03/2012 58 6

 • Câu hỏi trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Câu hỏi trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Tài liệu tham khảo dành cho các bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẵng có thể củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng học tập cho bản thân. Chúc các bạn học tốt nhé

   14 p mku 20/03/2012 46 1

 • Đề cương chi tiết môn triết học Mác-Lênin

  Đề cương chi tiết môn triết học Mác-Lênin

  Triết học Mác ra đời là do những đòi hỏi của thực tiễn chính trị-xã hội và là quá trình phát triển hợp quy luật của triết học và của nhận thức khoa học. Nó được chuẩn bị bởi những tiền đề cụ thể sau

   61 p mku 20/03/2012 60 0

 • NEW INSIGHTS INTO BUSINESS 9

  NEW INSIGHTS INTO BUSINESS 9

  NEW INSIGHTS INTO BUSINESS GRAHAM TULLIS - TONYA TRAPPE STUDENT'S BOOK

   16 p mku 20/03/2012 24 0

 • NEW INSIGHTS INTO BUSINESS 8

  NEW INSIGHTS INTO BUSINESS 8

  NEW INSIGHTS INTO BUSINESS GRAHAM TULLIS - TONYA TRAPPE STUDENT'S BOOK

   16 p mku 20/03/2012 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số