Ebook Đại từ điển kinh tế thị trường: Phần 1 - Nguyễn Hữu Quỳnh (chủ biên)

Ebook Đại từ điển kinh tế thị trường: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về lịch sử phát triển kinh tế thị trường, lí luận về kinh tế thị trường, vận hành kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.