• Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 giới thiệu tổng quan đánh giá trách nhiệm quản lý. Mục tiêu của chương này nhằm giúp cho người học có thể giải thích được sự cần thiết của việc đánh giá trách nhiệm trong tổ chức phân quyền, trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm, giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các loại trung tâm trách nhiệm...

   27 p mku 28/10/2018 119 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 sau khi học xong chương này, người học có thể giải thích được chức năng quản lý trong tổ chức, nêu được vai trò của thông tin trong việc giúp nhà quản lý thực hiện chức năng của mình, giải thích được bản chất của kế toán quản trị là hệ thống thông tin phục vụ cho quyết định quản lý và nêu các khác...

   8 p mku 28/10/2018 127 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

  Chương 3: Phân tích quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận trong Bài giảng Kế toán quản trị cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm số dư đảm phí và lập báo cáo kết quả kinh doanh theo số dư đảm phí; quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận (CVP). Qua đó có thể vận dụng quan hệ CVP vào các bài toán quản trị và giải thích...

   9 p mku 28/10/2018 91 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 do Nguyễn Thu Ngọc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: vai trò của công việc lập dự toán ngân sách của doanh nghiệp, qui trình lập dự toán (doanh nghiệp sản xuất), Dự toán cho doanh nghiệp thương mại và Dự toán cho doanh nghiệp dịch vụ.

   15 p mku 28/10/2018 93 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 trình bày "Chi phí và phân loại chi phí". Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về chi phí, chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất, chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp, chi phí liên quan đến việc ra quyết định; biến phí và định phí. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p mku 28/10/2018 111 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 sẽ giúp cho người học nắm được kiến thức tổng quan đánh giá bán sản phẩm và dịch vụ nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày: Tổng quan về định giá, định giá bán sản phẩm, định giá bán dịch vụ, định giá sản phẩm trong các trường hợp đặc biệt và chi...

   12 p mku 28/10/2018 81 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về thông tin thích hợp cho việc ra quyết định. Qua nội dung bài giảng, người học có thể hiểu và nhận diện các thông tin thích hợp cho việc ra quyết định, ứng dụng thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra các quyết định ngắn hạn và cách ra quyết định trong...

   10 p mku 28/10/2018 82 0

 • Một số vấn đề về ngân hàng thương mại khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế Asean

  Một số vấn đề về ngân hàng thương mại khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế Asean

  Bài viết nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của các NHTM Việt Nam trong mối quan hệ so sánh với hệ thống NHTM của các nước trong AEC dựa trên các chỉ tiêu kinh tế và tài chính, trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho các NHTM Việt Nam.

   17 p mku 28/10/2018 112 0

 • Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập tài chính quốc tế

  Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập tài chính quốc tế

  Bài viết nghiên cứu về các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 2005 - 2011 theo phương pháp SFA (Stochatic Frontier Panel Data).

   14 p mku 28/10/2018 100 1

 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng cá nhân đối với ngân hàng thương mại cổ phần công thương, chi nhánh Đông Hà Nội

  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng cá nhân đối với ngân hàng thương mại cổ phần công thương, chi nhánh Đông Hà Nội

  Bài báo đi sâu phân tích và đánh giá sự thoả mãn của khách hàng cá nhân đối với Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Công thương, chi nhánh Đông Hà Nội. Kết quả điều tra khảo sát 200 khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng cho thấy có mối quan hệ dương giữa mức độ thoả mãn của khách hàng với các yếu tố về độ tin cậy, độ...

   8 p mku 28/10/2018 91 0

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long đến năm 2020

  Xây dựng chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long đến năm 2020

  Bài viết này phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài đã tác động đến hoạt động của ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2011. Trên cơ sở xác định điểm mạnh và điểm yếu từ môi trường bên trong, cơ hội và nguy cơ từ môi trường bên ngoài, tác giả xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh...

   8 p mku 28/10/2018 105 0

 • Tác động của các yếu tố nội bộ đến nợ xấu của ngân hàng thương mại

  Tác động của các yếu tố nội bộ đến nợ xấu của ngân hàng thương mại

  Bài viết phân tích các yếu tố nội bộ tác động đến nợ xấu của ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Nội dung nghiên cứu gồm các phần như: Cơ sở lý luận, mô hình, dữ liệu và phương pháp nghiên cứu. Phần cuối cùng là kết quả nghiên cứu và đề xuất hàm ý chính sách cho nhà quản trị.

   12 p mku 28/10/2018 93 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số