Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 1

Ebook "Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ": Phần 1 bao gồm các nội dung kiểm toán sở hữu trí tuệ là gì; tại sao cần phải kiểm toán sở hữu trí tuệ; ai quản lý việc kiểm toán sở hữu trí tuệ; công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ là gì; kế hoạch, chiến lược và chính sách liên quan đến sở hữu trí tuệ; các dữ liệu và công thức chung; các lĩnh vực mục tiêu có lợi thế cạnh tranh; phát triển nguồn nhân lực; chính sách và việc sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME); pháp luật và các chương trình thúc đẩy đổi mới và sáng tạo...