KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC MANG THÍT TỈNH VĨNH LONG

Đè tài

KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC
NHÀ NƯỚC MANG THÍT TỈNH VĨNH LONG

Vĩnh Long, năm 2019
LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
MÃ NGÀNH: 834.02.01

HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. ĐÀO LÊ KIỀU OANH

Vĩnh Long, năm 2019
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.