Thực tập vi sinh vật đại cương

Thao tác an toàn là yêu cầu cực kỳ quan trọng trong kiểm nghiệm vi sinh vật. Khi
làm việc với vi sinh vật, chúng ta thường thao tác với số lượng rất lớn và đậm đặc tế
bào vi sinh vật (ở mức 109 tế bào/ml).