Suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ

II. Suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ

ntsơn

Cây phân tích

[3’]

•  Công thức ∀x ((p(x) → q(x)) ∧ r(x, y)) có cây phân tích :
∀x

∧ → p x
Chương 3
ntsơn

r q x x y

Hiện hữu

[3’]

•  Hiện hữu là ràng buộc nếu có một lượng từ cùng tên ở trên con đường từ nó hướng về gốc. Ngược lại là tự do. Thí dụ : (∀x (p(x) ∧ q(x))) → (¬p(x) ∨ q(y))

∀x

∨ ¬ q p q y tự do

∧ p

x x x ràng buộc ràng buộc tự do
Chương 3
ntsơn

Thay thế
•  Chỉ những hiện hữu tự do mới được thay thế •  Biến là nguyên từ phải được thay bởi một nguyên từ. →
∀x

∨ ¬ q p q y tự do

∧ p

x x x ràng buộc ràng buộc tự do 2 hiện hữu này có thể được thay thế
Chương 3
ntsơn

Thay thế
•  Ký hiệu F[t/x] nghĩa là tất cả hiện hữu tự do của x trong F được thay bởi t.

∀y

∨ ¬