Sự cần thiết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại thành phố Cần Thơ

Mục tiêu của khảo sát nhằm đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực du lịch của TPCT. Từ đó đề xuất một số giải pháp cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển du lịch của TPCT. Kết quả khảo sát cho thấy nhân lực du lịch của TPCT có gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên số lao động chưa qua đào tạo nghiệp vụ còn cao, trình độ nghiệp vụ sơ cấp chiếm số lượng lớn, trình độ ngoại ngữ còn thấp. Đây là trở ngại lớn cho sự phát triển của ngành du lịch, nhất là liên kết để phát triển du lịch quốc tế. Do đó rất cần thiết có các giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch của thành phố.