KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG QUẢN LÝNGUỒN NHÂN LỰC

2. Mục tiêu và rào sản về hoạt động nguồn nhân lực hiện nay:
2.1 Những mục tiêu, mong muốn:
- Xây dựng hoàn chỉnh bản chức năng nhiệm vụ của các bộ phận vào tháng 12/204
- Xây dựng hoàn chỉnh bản mô tả công việc, yêu cầu công việc, tiêu chuẩn công việc vào tháng 03/2005.
2.2 Những rào cản đã và đang nhận thấy:
- Trình độ, kiến thức, kỹ năng về cơ cấu tổ chức, mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc… của các Trưởng bộ phận còn yếu.
- Do công việc sản xuất kinh doanh của công ty rất bạn đặc biệt trong dịp tết (tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau) nên ít có thời gian để thực hiện công việc khác ngoài sản xuất kinh doanh.