Hồi giáo ở Đông Nam Á

Ở Đông Nam Á bức tranh về tôn giáo rất đa dạng, bởi trong quá trình phát triển của lịch sử, ở đây đã hội tụ đầy đủ các hệ ý thức tư tưởng từ cả phương Đông, phương Tây và Hồi giáo là một tôn giáo trong cái đa dạng ấy. Trong quá trình xâm nhập và phát triển Hồi giáo đã có một địa vị chắc chắn ở nhiều nước Đông Nam Á. Ngoài tư cách là một yếu tố cấu thành của nền văn hóa khu vực, Hồi giáo còn là một trong những tôn giáo can thiệp sâu và đời sống chính trị nhất, nếu không muốn nói đây là một tôn giáo có khả năng chi phối đến ảnh hưởng hòa bình, ổn định khu vực.