Giáo trình Quần xã học thực vật: Phần 2 - PGS.TS. Hoàng Chung

Giáo trình Quần xã học thực vật: Phần 2 của PGS.TS. Hoàng Chung gồm nội dung từ chương 4 đến hết chương 8, trình bày về năng suất của quần xã thực vật, sinh thái của các quần xã thực vật, sự biến đổi của quần xã thực vật theo thời gian, phân loại quần xã và hệ thống các đơn vị phân loại, tính quy luật về phân bố lãnh thổ lớp phủ thực vật. Đây là tài liệu tham khảo thuộc lĩnh vực Sinh học.