Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch thành phố Cần Thơ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ngành du lịch, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sự phát triển ngành du lịch tại thành phố Cần Thơ. Số liệu trong nghiên cứu được thu thập các tài liệu tham khảo và phỏng vấn chuyên gia. phương pháp Thống kê mô tả; phương pháp diễn dịch – quy nạp và ma trận hình ảnh cạnh tranh được sử dụng.