Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm

Sử dụng phương pháp ước lượng Feasible Generalized Least Squares (FGLS), bài viết ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến lượng du khách quốc tế đến Việt Nam, giai đoạn 2010- 2016. Kết quả ước lượng cho thấy, thu nhập bình quân đầu người, khả năng chi tiêu, năng lực sử dụng internet, quy mô dân số của các quốc gia của du khách, là những nhân tố có ảnh hưởng ý nghĩa đến lượng khách quốc tế đến Việt Nam.