Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao dầu (meretrix meretrix) giai đoạn giống trong điều kiện thí nghiệm

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao dầu (Meretrix meretrix)ở giai đoạn giống. Thí nghiệm được tiến hành với 3 ngưỡng nhiệt độ khác nhau (150C, 270C và 350C), 3 lần lặp lại cho mỗi ngưỡng nhiệt độ.