Ứng dụng tiến trình phân cấp thứ bậc AHP trong đánh giá điểm du lịch tỉnh An Giang

Việc đánh giá tổng hợp các điểm du lịch ở An Giang dưới hệ thống tiêu chí khoa học là một yêu cầu có ý nghĩa thực tiễn. Kết hợp với phương pháp thang điểm tổng hợp, nghiên cứu vận dụng tiến trình phân cấp thứ bậc AHP nhằm xác định trọng số (mức độ quan trọng) cho các tiêu chí đánh giá. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 8 tiêu chí đánh giá, tiêu chí Độ hấp dẫn có trọng số lớn nhất (0,24), tiếp đó là các tiêu chí cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật (0,20), khả năng quản lí (0,15). Các chỉ tiêu còn lại có trọng số thấp hơn.