THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN LONG HỒ TỈNH VĨNH LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAYHỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNVIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN LONG HỒTỈNH VĨNH LONGGVHD: ThS. Nguyễn Thị Ngọc AnhSVTH: Phan Thị Hồng NgọcLỚP:Tài Chính Ngân Hàng - K17MSSV: 1711043006Vĩnh Long, năm 2020