Thử nghiệm nghiên cứu số trị tương tác sóng và dòng chảy vùng cửa sông

Bài này trình bày một số kết quả nghiên cứu thử nghiệm theo phương pháp số trị tương tác sóng và dòng chảy vùng cửa sông. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!