Nghiên cứu ứng dụng thiết bị SVC nhằm giảm thiểu sự cố cộng hưởng dưới đồng bộ trong hệ thống điện

Bài viết giới thiệu phương pháp áp dụng thiết bị bù linh hoạt SVC để giảm thiểu sự cố cộng hưởng dưới đồng bộ trong hệ thống điện. Sơ đồ điều khiển, mô hình mô phỏng áp dụng cho lưới điện chuẩn IEEE được trình bày và phân tích đánh giá đã minh chứng cho tính đúng đắn của phương pháp.