Nghiên cứu phương pháp cân bằng pha của lưới điện làm việc trong chế độ không đối xứng sử dụng các phần tử kháng trong hệ thống điện

Bài viết tập trung tập trung đánh giá hiệu quả của phương pháp cân bằng pha, sử dụng các phần tử kháng, sử dụng công cụ mô phỏng hệ thống điện PCSCAD. Cơ sở Toán học của bài toán bù được thiết lập, trên cơ sở đó, tác giả đã mô phỏng trên phần mềm PSCAD để kiểm chứng lại phương pháp. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.