Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, sinh học và siêu âm nội soi ở bệnh nhân ung thư tụy tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Luận văn tiến hành khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, sinh học và siêu âm nội soi ở bệnh nhân ung thư tụy. Đánh giá mối liên quan giữa hình ảnh siêu âm nội soi với các đặc điểm lâm sàng, sinh học và đối chiếu kết quả giữa siêu âm nội soi với chụp cắt lớp vi tính ở các bệnh nhân này.