Nghiên cứu khoa học: Thực trạng ngộ độc thực phẩm từ năm 2010 đến năm 2012 tại tỉnh Phú Yên

Đề tài nghiên cứu là “Thực trạng ngộ độc thực phẩm từ năm 2010 đến năm 2012 tại tỉnh Phú Yên” nhằm mục đích xác định một số yếu tố dịch tễ học của các vụ ngộ độc thực phẩm và đề xuất giải pháp phòng chống cho cộng đồng.