Nghiên cứu biến đổi một số chỉ số hình thái và huyết động tĩnh mạch đầu đường thông động tĩnh mạch ở bệnh nhân suy thận mạn tính chạy thận nhân tạo chu kỳ

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm tìm hiểu mối liên quan giữa tình trạng vữa xơ và vôi với các chỉ số hình thái, huyết động TM đầu đường thông động TM ở bệnh nhân suy thận mạn tính chạy thận nhân tạo chu kỳ.