LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ ĐẠI LỢI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY
TNHH MTV CƠ KHÍ ĐẠI LỢI

GVHD: ThS. NGUYỄN HOÀNG THANH TRÚC
SVTH: NGUYỄN THỊ DIỄM XUÂN
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1811044044

Vĩnh Long, năm 2021