Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tổ chức hành nghề luật sư theo luật luật sư

Bài viết Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tổ chức hành nghề luật sư theo luật luật sư chỉ ra những vướng mắc, tồn tại trong thi hành pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua như nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho khách hàng do lỗi của luật sư gây ra; nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư cũng như nguyên nhân của vướng mắc, tồn tại này, trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật luật sư.