Khảo sát những lợi ích và trở ngại khi điều dưỡng trung cấp học nâng cao trình độ lên cử nhân

Nghiên cứu với mục tiêu nhằm khảo sát nhận thức của điều dưỡng trung cấp về lợi ích và những trở ngại trong việc quyết định tiếp tục học để đạt được trình độ cử nhân tại Bệnh Viện Nhân Dân 115 (BVND 115), thành phố Hồ Chí Minh.