KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THIẾT LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TẠI CÔNG TY TNHH TỶ XUÂN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THIẾT LẬP
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TẠI
CÔNG TY TNHH TỶ XUÂN

GVHD:

ThS. NGUYỄN HỒ TRÚC MAI

SVTH:

PHẠM THÚY BÌNH

Lớp:

KẾ TOÁN – Khóa 18

MSSV:

1811044014

Vĩnh Long, năm 2021