KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỦY SẢN HOÀNG LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƢỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ HOẠT ĐỘNGKIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI VỐN BẰNG TIỀNTẠI CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỦY SẢNHOÀNG LONGGVHD: ThS. NGUYỄN HỒ TRÚC MAISVTH: NGUYỄN THỊ BẢO YẾNLỚP: KẾ TOÁN - K17MSSV: 1711044018Vĩnh Long, năm 2020