KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ CỬU LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN
PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY
TNHH MTV THUỐC LÁ CỬU LONG

GVHD: ThS. HUỲNH MNH ĐOÀN
SVTH: PHẠM THÚY KIỀU
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1711044038

Vĩnh Long, năm 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN
PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY
TNHH MTV THUỐC LÁ CỬU LONG

GVHD: ThS. HUỲNH MNH ĐOÀN
SVTH: PHẠM THÚY KIỀU
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1711044038

Vĩnh Long, năm 2021