KẾ TOÁN TIỀN MẶT VÀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN TIỀN MẶT VÀ
THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –
CHI NHÁNH VĨNH LONG

GVHD: ThS. Nguyễn Hồ Trúc Mai
SVTH: Hồ Thị Thanh Huyền
LỚP:

Kế Toán-K18

MSSV: 1811044050

Vĩnh Long, năm 2021