KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ ĐẠI LỢI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ ĐẠI LỢI

GVHD: ThS. NGUYỄN HOÀNG THANH TRÚC
SVTH: LÊ NGỌC THẢO
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1811044047

Vĩnh Long, năm 2021