KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU – PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH MTV CBTS HOÀNG LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƢỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU – PHẢI TRẢTẠI CÔNG TY TNHH MTV CBTS HOÀNG LONGGVHD: ThS. ĐẶNG THỊ DIỆU HUYỀNSVTH: NGUYỄN THỊ TỐ NHƢLỚP: KẾ TOÁN K17MSSV: 1711044017Vĩnh Long, năm 2020