Hướng dẫn cài đặt hệ thống mạng Bootrom WinXP với phần mềm BXP 2.5

Hệ điều hành cho máy chủ có thể là: Windows XP, Windows 2000
Professional, Windows 2000 Server, or Windows 2000 Advanced server. Tốt nhất
nên chọn Windows 2000 Advanced server và cài bản service pack mới nhất (hiện
tại là service pack 4). Đĩa cứng : Tuỳ theo cách cài đặt là dùng chung ổ cứng (Share Image)
hoặc riêng mỗi ổ cứng cho client (Private Image) để chọn cho phù hợp.