Đánh giá kiến thức ‐ kỹ năng điều dưỡng trước và sau khóa huấn luyện về chăm sóc bệnh nhân thở máy tại khoa hồi sức nhiễm

Nghiên cứu có mục tiêu nhằm xác định kiến thức và kỹ năng chăm sóc bệnh nhân thở máy của điều dưỡng khu cấp cứu khoa nhiễm trước và sau khi tham gia khóa huấn luyện được tổ chức tại khoa nhiễm. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết.