CHU TRÌNH MUA, NHẬP KHO NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ THANH TOÁN CHO NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY TNHH - SX THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH IV

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

CHU TRÌNH MUA, NHẬP KHO
NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ THANH TOÁN CHO
NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY TNHH - SX
THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH IV

GVHD: ThS. NGUYỄN HỒ TRÚC MAI
SVTH: NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1811044035

Vĩnh Long, năm 2021