CHU TRÌNH MUA, NHẬP KHO NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ THANH TOÁN CHO NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH VĨNH LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

CHU TRÌNH MUA, NHẬP KHO NGUYÊN VẬT LIỆU
VÀ THANH TOÁN CHO NHÀ CUNG CẤP TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH
VĨNH LONG

GVHD: ThS. ĐẶNG THỊ DIỆU HUYỀN
SVTH: NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN
LỚP: KẾ TOÁN – K18
MSSV: 1811044033

Vĩnh Long, năm 2021