Bài giảng Phòng ngừa hen ở trẻ em - TS.BS. Trần Anh Tuấn

Mục tiêu bài giảng nhằm nêu được cách đánh giá mức độ kiểm soát hen; nguyên tắc điều trị phòng ngừa hen; 3 nhóm thuốc phòng ngừa hen chính và vị trí của nó trong phòng ngừa hen ở trẻ em. Các chỉ định phòng ngừa hen ở trẻ em, trình bày được cách tiếp cận phòng ngừa hen theo mức độ nặng và mức độ kiểm soát; nguyên tắc tăng bậc, giảm bậc và ngưng thuốc phòng ngừa hen; cách chọn lựa phương pháp khí dung theo lứa tuổi.