Bài giảng môn Sinh học động vật: Chương 12 - Nguyễn Hữu Trí

Bài giảng môn Sinh học động vật, chương 12 khái quát về phân loại động vật. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Vị trí của giới động vật trong sinh giới, động vật không có xương sống, động vật có xương sống