1 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG B1

Gia tốc pháp tuyến: A. Đặc trưng cho sự biến thiên về phương diện chiều của vectơ vận tốc B. Đặc trưng cho sự biến thiên về độ lớn của vectơ vận tốc C. Đặc trưng cho phương chiều của chuyển động D. B và C 2) Gia tốc tiếp tuyến: A. Đặc trưng cho sự biến thiên về độ lớn của vectơ vận tốc B. Đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động C. Đặc trưng cho sự biến thiên về phương diện chiều của vectơ vận tốc D. A và B 3) Chọn câu đúng: A. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động với gia tốc dương  B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có tích a v dương  C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có tích a v âm D. A, B và C 4) Chọn câu