Tổng hợp và nghiên cứu tính chất điện hóa của màng nanocomposit Graphen/poly (1,8-diaminonaphthalen)

Bài viết trình bày vật liệu composit Graphen/poly (1,8-diaminonaphthalen) được chế tạo trên điện cực than thủy tinh bằng phương pháp điện hóa; khảo sát hành vi điện hóa thông qua kỹ thuật vôn-ampe vòng và phổ tổng trở điện hóa cho thấy màng composit có hoạt tính điện hóa và độ ổn định cao hơn nhiều so với màng poly (1,8-diaminonaphthalen) thuần. Từ các kết quả thí nghiệm thu được, có thể nghiên cứu phát triển cảm biến điện hóa không sử dụng chất đánh dấu trên cơ sở vật liệu Graphen/poly (1,8-diaminonaphthalen) dựa vào sự tăng cường tính chất điện hóa nội tại của vật liệu composit. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.