Bài giảng Phòng ngừa lây nhiễm MERS-CoV trong cơ sở khám chữa bệnh - Cập nhật các quy trình

"Bài giảng Phòng ngừa lây nhiễm MERS-CoV trong cơ sở khám chữa bệnh - Cập nhật các quy trình" trình bày các đường lây truyền; truyền bệnh do tiếp xúc, truyền bệnh qua giọt bắn; truyền bệnh qua không khí; các biện pháp phòng ngữa.