• Bài giảng Đàm phán thương mại quốc tế: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Đàm phán thương mại quốc tế: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Đàm phán thương mại quốc tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về đàm phán trong kinh doanh quốc tế cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về đàm phán, đặc điểm của đàm phán trong kinh doanh, các phương thức đàm phán trong kinh doanh, các phong cách đàm phán trong kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p mku 27/06/2017 158 1

 • Bài giảng Đàm phán thương mại quốc tế: Chương 3 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Đàm phán thương mại quốc tế: Chương 3 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Đàm phán thương mại quốc tế - Chương 3: Kỹ thuật đàm phán kinh doanh cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu đàm phán, tạo sự hiểu biết, thương lượng, ra quyết định-kết thúc đàm phán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p mku 27/06/2017 159 1

 • Bài giảng Đàm phán thương mại quốc tế: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Đàm phán thương mại quốc tế: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Đàm phán thương mại quốc tế - Chương 2: Tổ chức đàm phán kinh doanh cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch và chuẩn bị, tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p mku 27/06/2017 136 1

 • Bài giảng Đàm phán thương mại quốc tế: Chương 4 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Đàm phán thương mại quốc tế: Chương 4 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng "Đàm phán thương mại quốc tế - Chương 4: Văn hóa trong đàm phán kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm văn hóa và các thành phần của văn hóa; nhận diện sự thay đổi của văn hóa trong giao dịch, đàm phán; ảnh hưởng của văn hóa đối với hành vi giao dịch, đàm phán kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p mku 27/06/2017 142 1

 • Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Lãnh đạo và quản lý - PGS. TS. Trần Văn Bình

  Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Lãnh đạo và quản lý - PGS. TS. Trần Văn Bình

  Bài giảng "Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Lãnh đạo và quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của lãnh đạo và quản lý, quá trình quản quản lý, vai trò và nhiệm vụ của nhà quản lý, người lãnh đạo, nhà lãnh đạo, yêu cầu của nhà lãnh đạo,.... Mời các bạn tham khảo.

   62 p mku 22/02/2016 122 3

 • Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Thiết lập và sử dụng quyền lực - PGS. TS. Trần Văn Bình

  Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Thiết lập và sử dụng quyền lực - PGS. TS. Trần Văn Bình

  Bài giảng "Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Thiết lập và sử dụng quyền lực" trình bày các nội dung: Một số khái niệm cơ bản về chức năng điều khiển trong quản lý, thiết lập và sử dụng quyền lực trong quản lý, trao quyền và ủy thác công việc, trình tự uỷ thác công việc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p mku 22/02/2016 141 2

 • Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Tạo động lực làm việc cho nhân viên - PGS. TS. Trần Văn Bình

  Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Tạo động lực làm việc cho nhân viên - PGS. TS. Trần Văn Bình

  Bài giảng "Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Tạo động lực làm việc cho nhân viên" do PGS. TS. Trần Văn Bình biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về động lực làm việc, một số lý thuyết về hành vi, các phương pháp tạo động lực làm việc, vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên. Mời các...

   43 p mku 22/02/2016 198 2

 • Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Văn hóa Tổ chức/Doanh nghiệp - PGS. TS. Trần Văn Bình

  Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Văn hóa Tổ chức/Doanh nghiệp - PGS. TS. Trần Văn Bình

  Bài giảng "Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Văn hóa Tổ chức/Doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Khái niệm và đặc điểm của tổ chức, khái niệm và biểu hiện cụ thể của VHDN, vai trò của văn hóa doanh nghiệp, các yếu tố tạo dựng nền VHDN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p mku 22/02/2016 110 2

 • Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Kỹ năng giao việc/uỷ quyền - PGS. TS. Trần Văn Bình

  Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Kỹ năng giao việc/uỷ quyền - PGS. TS. Trần Văn Bình

  Bài giảng "Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Kỹ năng giao việc/uỷ quyền" do PGS. TS. Trần Văn Bình biên soạn trình bày các nội dung: Lý do của giao việc và trao quyền, khái niệm về giao việc và trao quyền, những lợi ích của giao việc và trao quyền, cách thức và nguyên tắc giao việc,... Mời các bạn tham khảo.

   40 p mku 22/02/2016 140 2

 • Bài giảng môn Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 2 & 3 - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng môn Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 2 & 3 - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng môn Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 2 & 3 trình bày về quyền lực là năng lực của một chủ thể trong việc tác động, ảnh hưởng đến một đối tượng, làm cho đối tượng phải thực hiện một hành vi, một nhiệm vụ nhằm thỏa mãn yêu cầu của chủ thể.

   14 p mku 30/08/2014 207 2

 • Bài giảng môn nghệ thuật lãnh đạo: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng môn nghệ thuật lãnh đạo: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng môn nghệ thuật lãnh đạo: Chương 5 trình bày về những mô hình và lý thuyết trong nghiên cứu về lãnh đạo. Bài giảng cung cấp những kiến thức về: miền lựa chọn liên tục hành vi lãnh đạo, thuyết đường dẫn đến mục tiêu, mô hình lãnh đạo của P.Hersey- K.Blanchard, mô hình ngẫu nhiên của Fiedler, mô hình ra quyết định của H.Vroom/Yetton/Jago.

   47 p mku 30/08/2014 263 2

 • Bài giảng môn nghệ thuật lãnh đạo: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng môn nghệ thuật lãnh đạo: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng môn nghệ thuật lãnh đạo: Chương 6 trình bày về lãnh đạo nhóm. Tài liệu giúp các bạn biết được những kiến thức về nhóm hoạt động, những áp lực của nhóm, cách giải quyết xung đột nhóm và kỹ năng làm việc nhóm.

   20 p mku 30/08/2014 172 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số