• Bải giảng: Thực hành sinh lý thực vật

    Bải giảng: Thực hành sinh lý thực vật

    quanh. inh lý học thực vật là một môn khoa học nghiên cứu về các quá trình sống trong cơ thể thực vật. Đó là những quá trình tiếp nhận, chuyển hoá vật chất, năng lượng; quá trình sử dụng nguồn vật chất và năng lượng đã được tổng hợp vào việc tạo nên những cấu trúc mới, tế bào mới, cơ quan mới, thế hệ mới; diễn biến của các quá...

     31 p mku 08/01/2013 1179 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số