• Bài giảng Hóa lý: Chương 6 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý: Chương 6 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý - Chương 6: pin – điện cực có nội dung trình bày về: pin điện hóa, nhiệt động học của pin và điện cực, các loại điện cực và Mạch điện hóa, ứng dụng của sức điện động. Tham khảo bài giảng để có kiến thức tổng hợp về pin – điện cực.

   86 p mku 24/08/2015 304 1

 • Bài giảng Hóa học 1: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 11 trình bày đến bạn đọc các nội dung lên quan đến điện hóa học như: Đối tượng nghiên cứu, phản ứng oxy hóa khử, cân bằng phản ứng oxy hóa – khử, thế điện cực, nguyên tố gavani, sự điện phân, định luật faraday.

   44 p mku 09/11/2015 304 1

 • Bài giảng Hóa lý: Chương 5 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý: Chương 5 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Chương 5: Sự vận chuyển điện tích thuộc bộ Bài giảng Hóa lý. Bài giảng sẽ giúp cho người học nắm được những nội dung cơ bản về: khái niệm cơ bản, độ dẫn điện, phương pháp đo độ dẫn điện và ứng dụng, linh độ ion và linh độ ion H+ - OH-, quan hệ độ dẫn điện – tốc độ chuyển vận, số chuyển vận của các ion, định luật giới hạn...

   75 p mku 24/08/2015 364 1

 • Bài giảng Hóa học 1: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Hệ phân tán và dung dịch, quá trình hòa tan, độ tan S, áp suất hơi của dung dịch, nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc dung dịch, áp suất thẩm thấu và định luật Van’t Hoff. Mời tham khảo.

   46 p mku 09/11/2015 302 1

 • Bài giảng Hóa học 1: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Chương 6 của bài giảng Hóa học 1 trình bày một số nội dung sau: Đối tượng nghiên cứu của nhiệt động lực học, các khái niệm cơ bản, nguyên lý 1 của nhiệt động học, định luật Hess, nguyên lý thứ 2 của nhiệt động lực học và chiều quá trình hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p mku 09/11/2015 295 1

 • Bài giảng Hóa lý: Chương 3 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý: Chương 3 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý: Chương 3 có nội dung trình bày về động hóa học. Bài giảng sẽ giúp cho sinh viên nắm được các nội dung chính về: một số khái niệm cơ bản, định luật tác dụng khối lượng, động học phản ứng đơn giản, động học phản ứng Phức tạp, phương pháp xác định tốc độ - bậc phản ứng, ảnh hưởng nhiệt độ đến tốc độ phản...

   161 p mku 24/08/2015 329 1

 • Bài giảng Hóa lý: Chương 2 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý: Chương 2 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Chương 2: Hóa keo thuộc bộ Bài giảng Hóa lý do GV. Nguyễn Trọng Tăng biên soạn. Nội dung của bài giảng hóa keo trình bày các vấn đề chính về: khái niệm, phân loại, cấu tạo keo, phương pháp điều chế hệ keo, tính chất của hệ keo, sự keo tụ, sột số hệ phân tán thô. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p mku 24/08/2015 414 1

 • Bài giảng Hóa học 1: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng này trình bày một số nội dung như: Đối tượng nghiên cứu của động hóa học, tốc độ phản ứng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p mku 09/11/2015 312 1

 • Bài giảng Hóa lý: Chương 4 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý: Chương 4 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý - Chương 4: Dung dịch điện ly do GV. Nguyễn Trọng Tăng biên soạn sẽ giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Hóa học nắm vững các nội dung cơ bản về tính bất thường của dung dịch điện ly, thuyết điện ly, độ điện ly – Hằng số điện ly, sự solvat hóa các io, hoạt độ và hệ số hoạt độ, lực ion. Bài giảng được biên soạn đầy...

   45 p mku 24/08/2015 327 1

 • Bài giảng Hóa học 1: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng chương 8 trình bày về cân bằng hoá học với một số nội dung sau: phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng hóa học, hằng số cân bằng và mức độ diễn ra của phản ứng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.

   26 p mku 09/11/2015 277 1

 • Bài giảng Hóa lý: Chương 1 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý: Chương 1 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý - Chương 1: Hấp thụ do GV. Nguyễn Trọng Tăng biên soạn nhằm giúp sinh viên nắm được một số kiến thức về sự hấp phụ pha khí lên chất rắn, sự hấp phụ khí lên chất lỏng, sự hấp phụ lỏng lên chất rắn, hiện tượng thấm ướt, giới thiệu một số chất hấp phụ. Mời các bạn cùng tham khảo,

   82 p mku 24/08/2015 313 1

 • Bài giảng Hóa học 1: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Chương 10 cung cấp đến người học các nội dung như sau: Các dung dịch axit, bazơ, muối trong nước và đặc điểm của chúng; sự điên ly và các thuyết điện ly; các yếu tố ảnh hưởng đến độ điện ly; cách xác định độ điện ly;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p mku 09/11/2015 299 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số